#0155 : Australia apuesta por reforzar el mundo digital y la advocacy en la práctica de la ByD

En 2013, la ALIA, la Australian Library and Information Association elaboró por primera vez el informe Future of the library and information science profession, del que ya hicimos una primera reseña en este mismo espacio. A partir de este primer informe, la ALIA fue recibiendo opiniones y respuestas que han ido dibujando toda una serie de nuevos objetivos y nuevos horizontes para la profesión. Así, este feedback recibido ha permitido identificar nuevos temas, nuevos retos y nuevas acciones que la profesión debe afrontar, y que tienen como resultado una actualización del informe original, con fecha de mayo de 2017; esta vez, pero, en siete informes sectoriales, mucho más concretos y cent...

#0154 : Austràlia aposta per reforçar el món digital i l’advocacy en la pràctica de la BiD

El 2013, l’ALIA, l’Australian Library and Information Association va elaborar per primer cop l’informe Future of the library and information science profession, del qual ja en vam fer una primera ressenya en aquest mateix espai. A partir d’aquest primer informe, l’ALIA va anar rebent opinions i respostes que han anat dibuixant tot un seguit de nous objectius i nous horitzons per a la professió. Així, aquest feedback rebut ha permès identificar nous temes, nous reptes i noves accions que la professió cal que afronti, i que tenen com a resultat una actualització de l’informe original, amb data de maig de 2017; aquest cop, però, en set informes sectorials, molt més concrets i centrats en u...

#0153 : Cap a la desaparició dels bibliotecaris

Si ningú no hi posa fre, i cap dels actors del món bibliotecari del país ho atura (i sembla per desgràcia que és així), crec i així ho manifesto obertament que estem condemnats a presenciar la desaparició dels bibliotecaris com a professió reglada i formal. I és un fet que si més no em resulta sorprenent, ja que estem vivint un moment molt dolç pel que fa a la consideració i prestigi social de les biblioteques, i al paper que sens dubte tenen en societats avançades i que aspiren a ser culturalment madures. Sobre aquesta última afirmació crec que hi ha un ampli consens tant a nivell estrictament professional com a un nivell més ampli, social i cultural. No obstant això, i aquí ve la parad...

#0152 : Com trobar un nínxol de mercat

Saber detectar un excel·lent nínxol de mercat és una de les claus imprescindibles per a poder tenir la millor web, o el millor blog possible. Evidentment, si abans no has detectat molt bé quin és el teu nínxol i en el qual ens volem posicionar, no podrem iniciar el nostre negoci i avançar en ell. I per descomptat, és impossible poder detectar i encertar el teu nínxol a la primera. Així que et recomanem que triïs 5 possibles i potencials nínxols de mercat per a començar, i que de forma progressiva vagis descartant aquells en els quals detectis excessives barreres d’entrada, o aquells en què la competència ja estigui fermament consolidada i on sigui molt complicat entrar per ser un merca...